Avadānaśatakam* |

paṃcamo vargaḥ |

46: uttaraḥ

buddho bhagavān satkṛto gurukṛto mānitaḥ pūjito rājabhī rājamātrair dhanibhiḥ pauraiḥ śreṣṭhibhiḥ sārthavāhair devair nāgair yakṣair asurair garuḍaiḥ kinnarair mahoragair iti deva­nāgayakṣāsuragaruḍakinna­ramahoragābhyarcito buddho bhagavān jñāto mahāpuṇyo lābhī cīvarapiṇḍapātaśayanāsanaglānapratyayabhaiṣajya­pari­ṣkārāṇāṃ saśrāvakasaṃgho rājagṛham upaniśritya viharati veṇuvane kalandakanivāpe | rājagṛhe ’nyataraḥ śreṣṭhī āḍhyo mahādhano mahābhogo vistīrṇaviśālaparigraho vaiśravaṇadhanasamudito vaiśravaṇadhanapratispardhī | tena sadṛśāt kulāt kalatram ānītam* | sa tayā sārdhaṃ krīḍati ramate paricārayati | tasya krīḍato ramamāṇasya paricārayataḥ kālāntareṇa patnī āpannasatvā saṃvṛttā | sā aṣṭānāṃ vā navānāṃ vā māsānām atyayāt prasūtā | dārako jātaḥ | tasya jātau jātimahaṃ kṛtvā nāmadheyaṃ vyavasthāpyate: kiṃ bhavatu dārakasya nāmeti | jñātaya ūcuḥ: yasmād uttare nakṣatre jātas tasmād bhavatūttara iti nāma | uttaro dārako unnīto vardhito mahān saṃvṛtaḥ | pitā cāsya kālagataḥ | uttaraś ca gṛhe svāmī saṃvṛttaḥ | tenāpaṇaḥ sthāpitaḥ | krīṇāti vikrīṇīte krayavikrayeṇa jīvikāṃ kalpayati | sa divasānudivasaṃ bhagavatsakāśam upasaṃkrāmati | tasya bhagavatsaṃdarśanāt saddharmaśravaṇāc ca bhagavacchāsane prasādo jātaḥ | tasya pravrajyācittam utpannam* | sa mātaraṃ vijñāpayāmāsa: amba anujānīhi māṃ bhagavacchāsaneṣu pravrajiṣyāmīti | tato mātā kathayati: putra tvam ekaputrakaḥ | yāvad ahaṃ jīvāmi, tāvan na pravrajitavyam* | mṛtāyāṃ mayi yathākaraṇīyaṃ kariṣyasīti | sa cottaro yat kiṃcid upārjayati tat sarvaṃ mātre ’nuprayacchati: anena amba śrama­ṇabrāhmaṇakṛpaṇavanīpakān pratipādayasveti | sā cāsya mātā lubdhā kuṭukuñcikā matsariṇī āgṛhītapariṣkārā tān kārṣāpaṇān gopayitvā ye śramaṇabrāhmaṇāḥ piṇḍārthinas tad gṛhaṃ praviśanti, tān paribhāṣate: pretopapannā iva yūyaṃ nityaṃ paragṛhebhyo bhaikṣam aṭatheti | sā ca putraṃ visaṃvādayati: aham adya iyatāṃ bhikṣūṇāṃ bhojanaṃ prayacchāmīti ||

yāvad asau kālaṃ kṛtvā preteṣūpapannā | uttaraś ca mātṛviyogād dānāni datvā puṇyāni kṛtvā bhagavacchāsane pravrajitaḥ | tena yujyamānena ghaṭamānena vyāyacchamānena idam eva pañcagaṇḍakaṃ saṃsāracakraṃ calācalaṃ viditvā sarvasaṃskāragatīḥ śata­napatanavikiraṇavidhvaṃ­sana­dharma­tayā parāhatya sarvakleśaprahāṇād arhatvaṃ sākṣākṛtam* | arhan saṃvṛttaḥ traidhātukavītarāgaḥ samaloṣṭakāñcana ākāśapāṇitalasamacitto vāsīcandanakalpo vidyāvidāritāṇḍakośo vidyābhijñāprati­saṃ­vitprāpto bhavalābhalobhasat­kāraparāṅmukhaḥ | sendropendrāṇāṃ devānāṃ pūjyo mānyo ’bhivādyaś ca saṃvṛttaḥ ||

sa gaṅgātīre parṇakuṭiṃ kṛtvā dhyāyati | sā cāsya mātā pretalokopapannā nagnā dagdhasthūṇāsadṛśī svakeśaromasaṃchannā sūcīchidropamamukhī parvatopamakukṣir ādīptā saṃprajvalitā ekajvālībhūtā ārtasvaraṃ kradantī āyuṣmantam uttaram upasaṃkrāntā | yāvad āyuṣmatā uttareṇa sā pretī dṛṣṭvā pṛṣṭā ca: kā tvam evaṃvidheti | pretī āha:

ahaṃ te jananī snigdhā yayā jāto ’si putraka
annapānaviyukteṣu preteṣu samupāgatā ||

pañcaviṃśati varṣāṇi yataḥ kālagatā hy aham*
nābhijānāmi pānīyaṃ kuto bhaktasya darśanam* ||

saphalān vṛkṣān gacchāmi niṣphalā me bhavanti te
pūrṇāni sarāṃsi gacchāmi tāni śuṣkāṇi santi me ||

sukhaṃ bhadantasya hi vṛkṣamūlaṃ udakaṃ bhajate śītala bhājanesmim*
kṛpā janayitvā janetvā kṛpaṇāyai mahyaṃ dadasva toyaṃ tṛṣārtitāyai ||

tata uttaro mātaram uvāca: amba nanu purā tvaṃ mayā manuṣyabhūtā dānāni dāpitā, puṇyāni kāriteti | pretī āha: na mayā putraka mātsaryābhibhūtayā dānāni dattāni, puṇyāni vā kṛtāni | sarvaṃ tadarthajātaṃ pāpacittayā agnikhadāyāṃ nikhātam* | tad idānīṃ putraka jñātigṛhaṃ gatvā chandanabhikṣaṃ kṛtvā mama nāmnā buddhapramukhaṃ bhikṣusaṃghaṃ bhojaya, dakṣiṇām ādeśaya, deśanāṃ ca kāraya | evaṃ pretayoner mama mokṣaḥ syād iti | uttara āha: evam astu amba | kiṃ tu tvayā buddhānte sthātavyam iti | pretī āha: putrakā, apatrape nagnā hriyānviteti | uttara āha: amba yadā pāpaṃ karoṣi, tadā nāpatrapitā | idānīṃ kimarthaṃ phalakāle vyapatrapasa iti | pretī āha: evaṃ bhavatu, āgamiṣyāmīti ||

tata uttareṇa jñātigṛhebhyaś chandanabhikṣaṇaṃ kṛtvā buddhapramukho bhikṣusaṃghaḥ śvo bhaktenopanimantritaḥ | gaṇḍīkāle ca buddhapramukho bhikṣusaṃghaḥ samnipatitaḥ | sā ca pretī budhānte sthitā | pretīdidṛkṣukāny anekāni prāṇiśatasahasrāṇi saṃnipatitāni | te tāṃ pretīṃ vikṛtāśrayāṃ dṛṣṭvā paraṃ saṃvegam upagatāḥ bhagavato ’ntike cittaṃ prasādayāmāsuḥ | tataḥ āyuṣmān uttaro buddhapramukhaṃ bhikṣusaṃghaṃ praṇītenāhāreṇa saṃtarpya pretyā nāmnā dakṣiṇādeśanāṃ kārayāmāsa | bhagavāṃś ca pañcāṅgopetena svareṇa svayam eva dakṣiṇādeśanām ādiśati:

ito dānād dhi yat punyaṃ tat pretīm anugacchatu
uttiṣṭhatāṃ kṣipram iyaṃ pretalokāt sudāruṇāt || iti ||

yāvad bhagavatā tad adhiṣṭhānaṃ tasyāḥ pretyā mahataś ca janakāyasya tathāvidhā dharmadeśanā kṛtā, yāṃ śrutvā anekaprāṇiśatasahasrair satyadarśanaṃ kṛtam* | sā ca prasannacittā kālagatā pretamaharddhikeṣūpapannā || āyuṣmatottareṇa samanvāhṛtā pretamaharddhikeṣūpapannā | tata āyuṣmatā uttareṇoktam*: amba asti te śaktiḥ | kriyatāṃ dānotsarga iti | pretamaharddhikovāca: putra na śakyāmi | nāsti me dāne ’bhilāṣa iti | tata āyuṣmān uttaraḥ pretamaharddhikām uvāca:

adyāpi te tiṣṭhati tac charīraṃ vivṛddhanirmāṃ­satvagasthicarmam*
lobhāndhakārāvṛtalocanāyā nivartitaṃ yat tvayā pretaloke || iti ||

yāvad āyuṣmatā uttareṇa subahu paribhāṣya ekā yamalī labdhā | tataḥ sā saṃghāya dattā | yena ca bhikṣuṇā saṃghamadhyāt sā yamalī krītā, tena mānavake sthāpitā | tatas tayā pretyā rātrāv upāgatyāpahṛtā | tatas tena bhikṣuṇā āyuṣmata uttarāya niveditam* | uttareṇa gatvā pretīṃ paribhāṣya punar apy ānīya dattā | evaṃ yāvat trir api tasya bhikṣoḥ sakāśād apahṛtā, āyuṣmatā cottareṇānīya dattā | bhikṣuṇā ca sā pāṭayitvā cāturdiśāya bhikṣusaṃghāya vilepanikāyāṃ sīvitā | tatas tayā na punar apahṛtā | ata eva mātsaryaṃ satvānāṃ viḍambanakaraṃ dṛṣṭvā mātsaryaprahāṇāya dhyāyitavyam* | tathā evaṃvidhā doṣā na syur yathā tasyāḥ pretyā iti ||

idam avocad bhagavān | āttamanasas te bhikṣavo ’nye ca devāsuragaruḍakinna­ramahoragādayo bhagavato bhāṣitam abhyanandan* ||