අඞ්ගුත්තරනිකායො

අඨක නිපාතය

1. පඨම පණ්ණාසකය

4. දාන වර්‍ගය

6. පුඤ්ඤකිරියවත්‍ථු සූත්‍රය

’’මහණෙනි, මේ පුණ්‍ය ක්‍රියා වස්තූහු තිදෙනෙක් වෙත්. කවර තිදෙනෙක්ද යත්? දානමය පුණ්‍යක්‍රියා වස්තුවය, ශීලමය පුණ්‍ය ක්‍රියා වස්තුවය, භාවනාමය පුණ්‍ය ක්‍රියා වස්තුවය යන මොහුයි.

’’මහණෙනි, මේ ලෝකයෙහි ඇතැමෙකු විසින් දානමය පුණ්‍ය ක්‍රියා වස්තුව ස්වල්පයක් කරණ ලද්දේ වෙයි. ශීලමය පුණ්‍ය ක්‍රියා වස්තුව ස්වල්පයක් කරණ ලද්දේ වෙයි. භාවනාමය පුණ්‍ය ක්‍රියා වස්තුව නූපදී. හෙතෙම ශරීරය බිඳී යෑමෙන් මරණින් මතු මනුෂ්‍යයන් අතර දුර්භාග්‍යයෙක් වෙයි. වස්තුව නැත්තාවූ පස්වැදෑරුම් නීච කුලවල උපදී.

’’මහණෙනි, මේ ලෝකයෙහි ඇතැමෙකු විසින් දානමය පුණ්‍ය ක්‍රියා වස්තුව (මධ්‍යම) ප්‍රමාණයක් කරණ ලද්දේ වෙයි. ශීලමය පුණ්‍ය ක්‍රියා වස්තුව (මධ්‍යම) ප්‍රමාණයක් කරණ ලද්දේ වෙයි. භාවනාමය පුණ්‍ය ක්‍රියා වස්තුව නූපදී. හෙතෙම ශරීරය බිඳී යෑමෙන් මරණින් මතු මනුෂ්‍යයන් අතර සෞභාග්‍යයෙක් වෙයි. ධනවත්වූ ක්‍ෂත්‍රියාදී ත්‍රිවිධ කුලයන්හි උපදී.

’’මහණෙනි, මේ ලෝකයෙහි ඇතැමෙකු විසින් දානමය පුණ්‍ය ක්‍රියා වස්තුව අධික ප්‍රමාණයක් කරණ ලද්දේ වෙයි. ශීලමය පුණ්‍ය ක්‍රියා වස්තුව අධික ප්‍රමාණයක් කරණ ලද්දේ වෙයි. භාවනාමය පුණ්‍ය ක්‍රියා වස්තුව නූපදී. හෙතෙම ශරීරය බිඳී යෑමෙන් මරණින් මතු චාතුර්මහාරාජික දෙවියන්ට සහභාගීව උපදී.

’’මහණෙනි, එහි සිවු වරම් මහ රජ දරුවෝ දානමය පුණ්‍ය ක්‍රියා වස්තුව අධික වශයෙන් කොට, ශීලමය පුණ්‍ය ක්‍රියා වස්තුව අධික වශයෙන් කොට, දිව්‍යමයවූ ආයුෂයෙන්ද, දිව්‍යමයවූ ශරීර වර්‍ණයෙන්ද, දිව්‍යමයවූ සැපයෙන්ද, දිව්‍යමයවූ යසසින්ද, දිව්‍යමයවූ අධිපති භාවයෙන්ද, දිව්‍යමයවූ රූපයෙන්ද, දිව්‍යමයවූ ශබ්දයෙන්ද, දිව්‍යමයවූ සුවඳින්ද, දිව්‍යමයවූ රසයෙන්ද, දිව්‍යමයවූ ස්පර්‍ශයෙන්ද යන කරුණු දශයෙන් සෙසු මහරජ දෙව් පිරිස අභිභවනය කරත්.

’’මහණෙනි, මේ ලෝකයෙහි ඇතැමෙකු විසින් දානමය පුණ්‍ය ක්‍රියා වස්තුව අධික ප්‍රමාණයක් කරණ ලද්දේ වෙයි. ශීලමය පුණ්‍ය ක්‍රියා වස්තුව අධික ප්‍රමාණයක් කරණ ලද්දේ වෙයි. භාවනාමය පුණ්‍ය ක්‍රියා වස්තුව නූපදී. හෙතෙම ශරීරය බිඳී යෑමෙන් මරණින් මතු චාතුර්මහාරාජික දෙවියන්ට සහභාගීව උපදී.

’’මහණෙනි, එහි සිවු වරම් මහ රජ දරුවෝ දානමය පුණ්‍ය ක්‍රියා වස්තුව අධික වශයෙන් කොට, ශීලමය පුණ්‍ය ක්‍රියා වස්තුව අධික වශයෙන් කොට, දිව්‍යමයවූ ආයුෂයෙන්ද, දිව්‍යමයවූ ශරීර වර්‍ණයෙන්ද, දිව්‍යමයවූ සැපයෙන්ද, දිව්‍යමයවූ යසසින්ද, දිව්‍යමයවූ අධිපති භාවයෙන්ද, දිව්‍යමයවූ රූපයෙන්ද, දිව්‍යමයවූ ශබ්දයෙන්ද, දිව්‍යමයවූ සුවඳින්ද, දිව්‍යමයවූ රසයෙන්ද, දිව්‍යමයවූ ස්පර්‍ශයෙන්ද යන කරුණු දශයෙන් සෙසු මහරජ දෙව් පිරිස අභිභවනය කරත්.

’’මහණෙනි, මේ ලෝකයෙහි ඇතැමෙකු විසින් දානමය පුණ්‍ය ක්‍රියා වස්තුව අධික ප්‍රමාණයක් කරණ ලද්දේ වෙයි. ශීලමය පුණ්‍ය ක්‍රියා වස්තුව අධික ප්‍රමාණයක් කරණ ලද්දේ වෙයි. භාවනාමය පුණ්‍ය ක්‍රියා වස්තුව නූපදී. හෙතෙම ශරීරය බිඳී යෑමෙන් මරණින් මතු තවුතිසා දෙව්ලෝ වැස්සන්ට සහභාගීව උපදී. මහණෙනි, එහි සක්දෙව් රජතමෙ දානමය පුණ්‍ය ක්‍රියා වස්තුව අධික වශයෙන් කොට, ශීලමය පුණ්‍ය ක්‍රියා වස්තුව අධික වශයෙන් කොට, දිව්‍යමයවූ ආයුෂයෙන්ද, දිව්‍යමයවූ ශරීර වර්‍ණයෙන්ද, දිව්‍යමයවූ සැපයෙන්ද, දිව්‍යමයවූ යසසින්ද, දිව්‍යමයවූ අධිපති භාවයෙන්ද, දිව්‍යමයවූ රූපයෙන්ද, දිව්‍යමයවූ ශබ්දයෙන්ද, දිව්‍යමයවූ සුවඳින්ද, දිව්‍යමයවූ රසයෙන්ද, දිව්‍යමයවූ ස්පර්‍ශයෙන්ද යන කරුණු දශයෙන් තව්තිසා දෙව්ලෝ වැස්සන් අභිභවනය කරත්.

’’මහණෙනි, මේ ලෝකයෙහි ඇතැමෙකු විසින් දානමය පුණ්‍ය ක්‍රියා වස්තුව අධික ප්‍රමාණයක් කරණ ලද්දේ වෙයි. ශීලමය පුණ්‍ය ක්‍රියා වස්තුව අධික ප්‍රමාණයක් කරණ ලද්දේ වෙයි. භාවනාමය පුණ්‍ය ක්‍රියා වස්තුව නූපදී. හෙතෙම ශරීරය බිඳී යෑමෙන් මරණින් මතු යාම දෙව්ලෝ වැස්සන්ට සහභාගීව උපදී. මහණෙනි, එහි සුයාම දෙව් පුත් තෙම දානමය පුණ්‍ය ක්‍රියා වස්තුව අධික වශයෙන් කොට, ශීලමය පුණ්‍ය ක්‍රියා වස්තුව අධික වශයෙන් කොට, දිව්‍යමයවූ ආයුෂයෙන්ද, දිව්‍යමයවූ ශරීර වර්‍ණයෙන්ද, දිව්‍යමයවූ සැපයෙන්ද, දිව්‍යමයවූ යසසින්ද, දිව්‍යමයවූ අධිපති භාවයෙන්ද, දිව්‍යමයවූ රූපයෙන්ද, දිව්‍යමයවූ ශබ්දයෙන්ද, දිව්‍යමයවූ සුවඳින්ද, දිව්‍යමයවූ රසයෙන්ද, දිව්‍යමයවූ ස්පර්‍ශයෙන්ද යන කරුණු දශයෙන් යාම දෙව්ලෝ වැස්සන් අභිභවනය කරත්.

’’මහණෙනි, මේ ලෝකයෙහි ඇතැමෙකු විසින් දානමය පුණ්‍ය ක්‍රියා වස්තුව අධික ප්‍රමාණයක් කරණ ලද්දේ වෙයි. ශීලමය පුණ්‍ය ක්‍රියා වස්තුව අධික ප්‍රමාණයක් කරණ ලද්දේ වෙයි. භාවනාමය පුණ්‍ය ක්‍රියා වස්තුව නූපදී. හෙතෙම ශරීරය බිඳී යෑමෙන් මරණින් මතු තුසිත දෙව්ලෝ වැසි දෙවියන්ට සහභාගීව උපදී. මහණෙනි, එහි සන්තුසිත දෙව් පුත් තෙම දානමය පුණ්‍ය ක්‍රියා වස්තුව අධික වශයෙන් කොට, ශීලමය පුණ්‍ය ක්‍රියා වස්තුව අධික වශයෙන් කොට, දිව්‍යමයවූ ආයුෂයෙන්ද, දිව්‍යමයවූ ශරීර වර්‍ණයෙන්ද, දිව්‍යමයවූ සැපයෙන්ද, දිව්‍යමයවූ යසසින්ද, දිව්‍යමයවූ අධිපති භාවයෙන්ද, දිව්‍යමයවූ රූපයෙන්ද, දිව්‍යමයවූ ශබ්දයෙන්ද, දිව්‍යමයවූ සුවඳින්ද, දිව්‍යමයවූ රසයෙන්ද, දිව්‍යමයවූ ස්පර්‍ශයෙන්ද යන කරුණු දශයෙන් තුසිත දෙව්ලෝ වැස්සන් අභිභවනය කරත්.

’’මහණෙනි, මේ ලෝකයෙහි ඇතැමෙකු විසින් දානමය පුණ්‍ය ක්‍රියා වස්තුව අධික ප්‍රමාණයක් කරණ ලද්දේ වෙයි. ශීලමය පුණ්‍ය ක්‍රියා වස්තුව අධික ප්‍රමාණයක් කරණ ලද්දේ වෙයි. භාවනාමය පුණ්‍ය ක්‍රියා වස්තුව නූපදී. හෙතෙම ශරීරය බිඳී යෑමෙන් මරණින් මතු නිර්මාණ රතී දෙව්ලෝ වැස්න්ට සහභාගීව උපදී. මහණෙනි, එහි සුනිර්මිත දෙව්පුත් තෙම දානමය පුණ්‍ය ක්‍රියා වස්තුව අධික වශයෙන් කොට, ශීලමය පුණ්‍ය ක්‍රියා වස්තුව අධික වශයෙන් කොට, දිව්‍යමයවූ ආයුෂයෙන්ද, දිව්‍යමයවූ ශරීර වර්‍ණයෙන්ද, දිව්‍යමයවූ සැපයෙන්ද, දිව්‍යමයවූ යසසින්ද, දිව්‍යමයවූ අධිපති භාවයෙන්ද, දිව්‍යමයවූ රූපයෙන්ද, දිව්‍යමයවූ ශබ්දයෙන්ද, දිව්‍යමයවූ සුවඳින්ද, දිව්‍යමයවූ රසයෙන්ද, දිව්‍යමයවූ ස්පර්‍ශයෙන්ද යන කරුණු දශයෙන් නිර්මාණ රතී දෙව්ලෝ වැසියන් අභිභවනය කරත්.

’’මහණෙනි, මේ ලෝකයෙහි ඇතැමෙකු විසින් දානමය පුණ්‍ය ක්‍රියා වස්තුව අධික ප්‍රමාණයක් කරණ ලද්දේ වෙයි. ශීලමය පුණ්‍ය ක්‍රියා වස්තුව අධික ප්‍රමාණයක් කරණ ලද්දේ වෙයි. භාවනාමය පුණ්‍ය ක්‍රියා වස්තුව නූපදී. හෙතෙම ශරීරය බිඳී යෑමෙන් මරණින් මතු පරනිර්මිත වසවර්ති දෙවියන්ට සහභාගීව උපදී. මහණෙනි, එහි වසවර්ති දෙව් පුත් තෙම දානමය පුණ්‍ය ක්‍රියා වස්තුව අධික වශයෙන් කොට, ශීලමය පුණ්‍ය ක්‍රියා වස්තුව අධික වශයෙන් කොට, දිව්‍යමයවූ ආයුෂයෙන්ද, දිව්‍යමයවූ ශරීර වර්‍ණයෙන්ද, දිව්‍යමයවූ සැපයෙන්ද, දිව්‍යමයවූ යසසින්ද, දිව්‍යමයවූ අධිපති භාවයෙන්ද, දිව්‍යමයවූ රූපයෙන්ද, දිව්‍යමයවූ ශබ්දයෙන්ද, දිව්‍යමයවූ සුවඳින්ද, දිව්‍යමයවූ රසයෙන්ද, දිව්‍යමයවූ ස්පර්‍ශයෙන්ද යන කරුණු දශයෙන් පරනිර්මිත වසවර්ති දෙව් ලෝ වැසියන් අභිභවනය කරත්. මහණෙනි, මේ වනාහි ත්‍රිවිධ පුන්‍ය ක්‍රියා වස්තූහුයි.’’