>

Avaṇṇāraha Sutta—Mahāsaṅgīti Tipiṭaka Buddhavasse 2500

Aṅguttara Nikāya 4

9. Macalavagga

83. Avaṇṇārahasutta

1.1“Catūhi, bhikkhave, dhammehi samannāgato yathābhataṃ nikkhitto evaṃ niraye. 1.2Katamehi catūhi? 1.3Ananuvicca apariyogāhetvā avaṇṇārahassa vaṇṇaṃ bhāsati, 1.4ananuvicca apariyogāhetvā vaṇṇārahassa avaṇṇaṃ bhāsati, 1.5ananuvicca apariyogāhetvā appasādanīye ṭhāne pasādaṃ upadaṃseti, ananuvicca apariyogāhetvā pasādanīye ṭhāne appasādaṃ upadaṃseti—1.6imehi kho, bhikkhave, catūhi dhammehi samannāgato yathābhataṃ nikkhitto evaṃ niraye.

2.1Catūhi, bhikkhave, dhammehi samannāgato yathābhataṃ nikkhitto evaṃ sagge. 2.2Katamehi catūhi? 2.3Anuvicca pariyogāhetvā avaṇṇārahassa avaṇṇaṃ bhāsati, 2.4anuvicca pariyogāhetvā vaṇṇārahassa vaṇṇaṃ bhāsati, 2.5anuvicca pariyogāhetvā appasādanīye ṭhāne appasādaṃ upadaṃseti 2.6anuvicca pariyogāhetvā pasādanīye ṭhāne pasādaṃ upadaṃseti—2.7imehi kho, bhikkhave, catūhi dhammehi samannāgato yathābhataṃ nikkhitto evaṃ sagge”ti.

2.8Tatiyaṃ.